POZVÁNKA NA náhradní zasedání VALNÉ HROMADY SPOLKU
Manažerská Extraliga Boxu
se sídlem Upolínová 280/7, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 228 39 313, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 20492 („Spolek“).
Z důvodu neusnášeníschopnosti zasedání valné hromady Spolku, které se konalo dne 8.11.2016 od 13 hodin na adrese Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2 – Nové Město („Valná hromada“), svolává tímto výkonný výbor Spolku náhradní zasedání Valné hromady Spolku („Náhradní zasedání“).
Náhradní zasedání se bude konat na adrese Thajská restaurace, nákupní centrum Flora, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha-Praha 3 dne 14.11.2016 od 13.00 hodin.
Pořad Náhradního zasedání zůstává stejný jako pořad Valné hromady, a je tudíž následující:
Pořad Náhradního zasedání

·         změna názvu Spolku;

·         změna sídla Spolku;

·         schválení nového znění stanov Spolku, které budou nově upravovat zejména členství ve Spolku a složení výkonného výboru Spolku;

·         odvolání členů výkonného výboru Spolku; a

·         volba členů výkonného výboru Spolku.

Prezence členů bude probíhat v místě konání Náhradního zasedání od 13.00 hodin. Člen se zúčastňuje jednání Náhradního zasedání osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Členům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na Náhradním zasedání.

V Praze dne 8.11.2016, 16.00

________________________________
Jméno: Jan Saglena

Funkce: Vicerezident výkonného výboru Spolku