POZVÁNKA NA VALNou HROMADu SPOLku

Manažerská Extraliga Boxu
se sídlem Upolínová 280/7, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 228 39 313, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 20492 („Spolek“),
svolanou v souladu se stanovami Spolku jako řádná valná hromada,
která se bude konat na adrese Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2 – Nové Město, dne 8.11.2016 od 13.00 hodin („Valná hromada“).
Na Valné hromadě bude projednáván následující pořad valné hromady:
Pořad Valné hromady

·         změna názvu Spolku;

·         změna sídla Spolku;

·         schválení nového znění stanov Spolku, které budou nově upravovat zejména členství ve Spolku a složení výkonného výboru Spolku;

·         odvolání členů výkonného výboru Spolku; a

·         volba členů výkonného výboru Spolku.

Prezence členů bude probíhat v místě konání Valné hromady od 12.00 hodin. Člen se zúčastňuje jednání Valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Členům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na Valné hromadě.
V Praze dne 5.10.2016
________________________________  
Jméno: Petr Saglena

Funkce: Prezident výkonného výboru Spolku